Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů pro marketingové účely obchodní společnosti Ponte reality, s.r.o.

Ponte reality, s.r.o., IČ 24250279, se sídlem Polední 50/15, 147 00 Praha 4, kontaktní e-mail [email protected], usiluje o maximální zkvalitňování  nabízených služeb.  Nabízí svým klientům co nejkomplexnější servis a z tohoto důvodu potřebuje nakládat s osobními údaji klienta nad rámec nakládání nutného pro plnění smlouvy nebo zákonných povinností správce, proto žádá klienta o souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v souladu s níže uvedenými zásadami.

1. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“.


2. Správcem ve smyslu Nařízení je obchodní společnost Ponte reality, s.r.o., IČ 24250279, se sídlem Polední 50/15, kontaktní e-mail [email protected], dále jen „Správce“.


3. Souhlas s použitím osobních údajů k níže vymezeným účelům uděluje klient ve snaze přispět ke zlepšení služeb správce výslovně a dobrovolně, a to na dobu maximálně 5-ti let ode dne jeho udělení, přičemž svůj souhlas je zákazník oprávněn kdykoli odvolat.


4. Udělením souhlasu se zpracováním klientem poskytnutých osobních údajů, a to zejména firmy, IČ, DIČ, jména, příjmení, poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla,  jakož i případné další klientem poskytnuté údaje (dále jen „osobní údaje“). Klient jakožto subjekt údajů, výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely správce, tj. zejména pro nabízení služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, kdy je klient kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím emailu.


5. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo nebo prostřednictvím svých zaměstnanců.


6. Veškeré osobní údaje budou užívány primárně pro vnitřní potřebu správce a třetím osobám budou poskytovány pouze v případech, realizace obchodního případu.


7. Takto budou údaje předávány pouze a jenom v nezbytném rozsahu, přičemž správce zabezpečí jejich další zpracování v souladu s Nařízením, aby byla v maximální míře šetřena práva zákazníka.


8. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, ani třetím osobám.


9. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že případné chyby v uvedení osobních údajů nemohou jít k tíži správce.


10. Klient má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, uplatnit právo na přenositelnost údajů, to vše za předpokladu, že to není v rozporu se zákonnými povinnostmi či oprávněnými zájmy správce. Klient má také právo podat stížnost u dozorového úřadu.


11. Při zpracování osobních údajů může docházet k automatizovanému rozhodování a profilování, a to zejména z důvodu zlepšení služeb a vytváření nabídky dle potřeb zákazníka.


12. Správce nemá zájem osobní údaje zpracovávat za jiným, než uvedeným účelem, pokud je již nezpracovává z jiného zákonného důvodu.


13. Klient má právo žádat Správce o potvrzení, zda jsou osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo na přístup k těmto osobním údajům a výše uvedeným informacím.


14. Správce může požadovat po klientovi úhradu administrativních nákladů potřebných k vyhotovení dalších kopií zpracovávaných osobních údajů.


15. Klient jakožto subjekt údajů poskytuje správci své osobní údaje k dalšímu zpracování dobrovolně.

16. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možno kdykoli odvolat, a to emailem, nebo písemně, prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.


17. Na udělení či neudělení souhlasu není vázáno plnění smlouvy ze strany správce, či jakékoli omezení sjednaných služeb.


18. V případě jakékoli nejasnosti či dotazů k nakládání s osobními údaji má klient možnost kontaktovat správce prostřednictvím kontaktního e-mailu [email protected], popřípadě výše uvedeného sídla.

 Cookies