Reklamační řád

Reklamační řád společnosti Ponte reality s.r.o.

 

  1. Realitní kanceláří Ponte reality s.r.o. (dále jen RK) se rozumí právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti obchodu s realitami. Všichni její pracovníci jsou povinni v případě uplatnění reklamace postupovat tak, aby vadný stav byl odstraněn podle tohoto reklamačního řádu.
  2. Klientem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které realitní kancelář poskytla realitní služby.
  3. Shledá-li klient služby poskytované příslušnými pracovníky realitní kanceláře za nedostatečné nebo bude-li mít k provádění obchodního případu výhrady, je oprávněn uplatnit tyto své výhrady (dále jen reklamace) u vedení společnosti Ponte reality s.r.o.
  4. Po obdržení zaslané reklamace potvrdí realitní kancelář přijetí reklamace na klientem uvedenou adresu nejpozději do tří pracovních dnů.
  5. Reklamaci vyřídí vedení realitní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se realitní kancelář s klientem nedohodne jinak.
  6. Reklamaci může realitní kancelář uznat jako oprávněnou nebo neoprávněnou.
  7. Na základě zjištění učiněných z došlých reklamací vyvozuje realitní kancelář nápravná opatření a důsledky, stanovuje metody, návody a dává pokyny, aby se mohlo předcházet vzniku případných dalších reklamací.
  8. Realitní kancelář zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů klientů v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu s platným zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  9. Tento reklamační řád je závazný pro všechny pracovníky realitní kanceláře na území České republiky.
  10. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 a může být změněn pouze vedením realitní kanceláře nebo zodpovědnou osobou společnosti Ponte reality s.r.o.