Etický kodex

FotkyFoto_12243165_L

Tento etický kodex stanovuje společná pravidla, standardy a postupy, které umožňují a upevňují efektivní fungování realitní kanceláře tak, aby se našim klientům dostalo profesionálních, komplexních a spolehlivých realitních služeb v České republice.

Motto: „Cokoliv, co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim.“

  1. Realitní kancelář vždy doprovází své služby odbornou profesionální a individuální péčí, v souladu s dobrým mravem, právním řádem a obchodní etikou tak, aby její klienti nebyli uvedeni v omyl a neutrpěli žádnou majetkovou újmu.
  2. Realitní kancelář hájí zájmy svých klientů a současně se chová spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu. Nikdy nezneužívá svého postavení v neprospěch klienta.
  3. Realitní kancelář nesmí nabízet nemovitosti bez písemného souhlasu vlastníka.
  4. Aby realitní kancelář chránila práva zúčastněných stran a poskytla jim právní jistotu, uzavírá vždy se svým klientem písemnou smlouvu, aby ohledně vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem nebylo pochyb.
  5. Realitní kancelář uvádí vždy pravdivé a úplné informace. Vědomé uvádění zavádějících informací, vynechání závažných skutečností nebo uvádění nepravdivých tvrzení je zakázáno.
  6. Realitní kancelář spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta.
  7. Realitní kancelář vybírá zálohy, jistiny a úschovy na zvláštní jistotní účet a nikdy nepoužívá peníze svých klientů na provoz kanceláře ani s nimi jinak nemanipuluje.
  8. Realitní kancelář nesmí bez vědomí klienta zveřejnit ani poskytnout žádné třetí osobě důvěrné, běžně nedostupné informace poskytnuté klientem, a to ani po ukončení spolupráce.
  9. Realitní kancelář průběžně školí své zaměstnance a zástupce tak, aby se zdokonalovali ve všech oblastech realitní činnosti a zvyšovali svou odbornost a kvalifikaci.
  10. Realitní kancelář se zavazuje zdržet se všech forem nekalé soutěže a prohlašuje, že se zavazuje aktivně vystupovat proti všem formám nekalé soutěže jiných účastníků trhu, jako je např. klamavá reklama, klamavé označení výrobků nebo služeb či parazitování na pověsti jiného soutěžitele.