Záruka kvality

Ponte reality s.r.o. vám jako jediná realitní společnost dává garanci kvality svých služeb.

Naši zákazníci jsou pro nás vždy na prvním místě, a proto děláme maximum pro jejich spokojenost.

100% servis a služby jsou pro nás samozřejmostí.

Soustavně ověřujeme úroveň našeho zákaznického servisu a stupeň spokojenosti našich zákazníků. Vzhledem k tomu, že jsme do dnešního dne neřešili jedinou klientskou reklamaci, můžeme prohlásit, že záruka kvality u nás nejsou jen slova.

Obchodní podmínky

  1. Pojmy

Realitní kanceláří Ponte reality s.r.o. se rozumí každá fyzická či právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti obchodu s realitami, která je na základě smlouvy oprávněna k využívání systému Ponte reality s.r.o.

Realitním makléřem se rozumí osoba vyškolená společností Ponte reality s.r.o., a nezávisle podnikající na území České republiky v oblasti zprostředkování obchodu a služeb s realitami. Na základě smlouvy s Ponte reality s.r.o. je oprávněna k užívání jejího vnitřního systému.

Klientem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které kancelář Ponte reality s.r.o. poskytuje realitní služby.

Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování realitních služeb (zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitosti) uzavřená mezi Ponte reality s.r.o. a klientem.

  1. Etický kodex

Ponte reality s.r.o., a její realitní makléři postupují při poskytování svých služeb vždy v souladu se zájmy klienta a při své činnosti se řídí právním řádem České republiky a etickým kodexem Ponte reality s.r.o.

  1. Smlouva o zprostředkování

Ponte reality s.r.o., a její realitní makléři poskytují realitní služby pouze na základě písemné smlouvy. Veškeré garance a výhody poskytované klientovi v rámci systému Ponte reality s.r.o. jsou podmíněny uzavřením písemné smlouvy.

  1. Odměna

Za poskytování realitních služeb náleží realitním kanceláři a jejím realitním makléřům odměna (provize) stanovená ve smlouvě o zprostředkování. Realitní kancelář Ponte reality s.r.o. a její realitní makléři jsou povinni bez vyžádání klienta vystavit a předat mu řádný daňový doklad o vyúčtování odměny (provize), který bude vedle všech právních náležitostí obsahovat i DPH v příslušné výši, pokud je realitní kancelář Ponte reality s.r.o. plátcem DPH. Odměna zahrnuje odměnu za zprostředkování prodeje/pronájmu nemovitosti a zahrnuje minimální rozsah služeb bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě klientem využity.

  1. Postup při prodeji/pronájmu a vzorové dokumenty

Popis standardního postupu prodeje/pronájmu nemovitosti a vzorové dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách.

  1. Úschovy peněz a depozitní účty

Ponte reality s.r.o., a její realitní makléři jsou oprávněni nabízet klientům pouze bezpečnou úschovu kupní ceny a rezervačního poplatku. Ponte reality s.r.o. má povinnost vést samostatný bankovní účet, na kterém jsou skládány prostředky klientů, a to odděleně od účtu určeného pro běžný provoz kanceláře.

  1. Stav nemovitosti

Ponte reality s.r.o. ani její realitní makléři neodpovídají za škodu, která vznikne v případě, že klient zamlčel údaje či uvedl nepravdivé údaje ohledně stavu nemovitosti.

  1. Informační povinnost

Ponte reality s.r.o., a její realitní makléři po celou dobu platnosti smlouvy klienta pravidelně informují o stavu objednaných služeb.

  1. Reklamace

Klient může kdykoliv využít svých práv dle reklamačního řádu Ponte reality s.r.o., jehož celé znění je zveřejněno na webových stránkách www.pontereality.cz. Klient má právo kdykoliv reklamovat kvalitu poskytovaných služeb.

Ponte reality s.r.o., makléř i jiní pověření pracovníci jsou povinni se vždy řídit platným reklamačním řádem a jakoukoliv připomínku či stížnost klienta bez odkladu vyřídit.

  1. Identifikační povinnost

Ponte reality s.r.o. je v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako taková má povinnost provést identifikaci klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.